Родная литература

Электронная почта: shilova.c@mail.ru  5а,5б,5г- 89534111510 Шилова Ч.Ч.,

5в-89835942682 Дувак Л.С.,5м- 89059203395 Куулар С.А.,5д-89235446406 Майынды А.А.

Тема урока Ссылка на урок/Работа с учебником Дом.задание сроки
    1   Ном дугайында сөс. С. Сарыг-оол «Ном». 1)Тѳрээн чогаал ному.Номда шүлүк-биле ажыл(номчуур)   С. Сарыг-оол «Ном»шээжилээр 03.09
2 Ю. Кюнзегеш «Сиген шөлүнде». Чогаал теориязы. Деңнелге дугайында билиг http://pisateli-tuvy.ru/   2) Тѳрээн чогаал ному, «Деннелге дугайында билиг» кыска бижилгезин кылыр Ю. Кюнзегеш «Сиген шөлүнде»деп шүлүүнде деңнелгелерни тыпкаш, ушта бижиир   04.09
3 Чогаал теориязы. Улустуң аас чогаалы. Тѳрээн чогаал ному. Номчуур. Арын 7 Номнуң 10-гу арнында 1,2,3-кү айтырыгларга бижимел харыылаар 08.09
4 Тоолдар. Тоолдарның хевирлери. 1)Тѳрээн чогаал ному.Номда сѳзүглел-биле ажыл(конспект) Арын 13. Таблицаны долдурар 10.09
5 Анаа тоолдар. «Балыкчы Багай-оол». Тѳрээн чогаал ному.Номда тоолду номчуур,арын13-15 Кандыг-бир тоолдун утказынга хамаарышкан сюжеттиг чурук чуруур. 15.09
6 «Балыкчы Багай-оол» Тѳрээн чогаал ному.Номда тоолду номчуур,арын16-18 Тоолга план тургузар. 17.09