Литературлуг номчулга

Обратная связь:

4А Салчак Алдынай Владимировна, тел. 89232616107; 4Б Менниг-оол Нина Чамбаевна, тел. 89232624212; 4В Норву Марина Сугеевна, тел. 89232618369; 4Г Монгуш Чечена Эрес-ооловна, тел. 89962630789; 4М Хомушку Уран Маадыр-ооловна, тел. 89293155270

с 14  по 19 сентября

Тема урока Ссылка Домашнее задание
1 Х.Ойдан-оол «Баштайгы сегиржип алыышкын» («Оттуг-Мыйыстан» чечен-чугаа) Чогаалдын кол маадырын тодарадып билир, чуну угаадып турурын тодарадып билир чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар
2 А.С.Пушкин. шүлүк «Күс» (С.Самба-Люндуп очулдурган») Шулуктун ун доктаашкыннарын сагып аянныг номчуур, тургузуу биле аяннажылгазын тодарадып билир шулук чогаалын кичээнгейлиг дыннап билиринин аргаларын сайзыратпышаан, оон уран созун чарашсынар болгаш ханы шингээдип алырынын дуржулгазын мооннеп, анаа уран-чечен хооннуг болгаш сонуургалдыг болурун кижизидер