Родной язык

  Тыва дыл дугайында киирилде кичээл. Төрел дылдар. Өгбе дыл. 1.Дүрүмнерниң  кыска  допчулалын  чижектер-биле ушта  бижиңер ар.6-7  (дүрүм кыдыраажы) 2.Дүрүмнерни сактып алыр, шиңгээдип алыр. 3 Мергежилге 6.Дыл дугайында үлегер домактарны дүжүрүп бижи.Мергежилге8 бижимел-биле. Мергежилге 7 аас-биле 6 “а”,”б”,”г”,”м” Дувак Ляна Стал-ооловна 89835932682 вайбер 6 «в»,  «д»  «е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна 89235522079 вайбер  02 09
Лексика . Сөс утказы,хөй уткалыы.Сөстүң дорт болгаш доора уткалары.Табу болгаш эвфемизмнер.Фразеологизмнер   Мергежилге 1 ар. 3 Шүлүктү аянныг номчааш,1-4онаалгаларны күүседиңер. Мергежилге 4ар.5 бердинген онаалгаларын күүседиңер. Мергежилге 5 ар.5-6  бердинген онаалгаларын күүседиңер. 6 “а”,”б”,”г”,”м” Дувак Ляна Стал-ооловна 89835932682 вайбер 6 «в»,  «д»  «е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна 89235522079 вайбер 03 09
Фонетика болгаш орфография   Мергежилге3 ар.4 бердинген онаалгаларын күүседиңер. 2 сөстүң фонетиктиг сайгарылгазын кылырыңар. 6 “а”,”б”,”г”,”м” Дувак Ляна Стал-ооловна 89835932682 вайбер 6 «в»,  «д»  «е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна 89235522079 вайбер 08 09
  Сөс тургузуу болгаш сөс чогаадылгазы Мергежилге 2 ар.4.бердинген онаалгаларын күүседиңер.Теректиг, Улуг-Хем деп сөстерни тургузуунуң аайы-биле сайгарыңар. 6 “а”,”б”,”г”,”м” Дувак Ляна Стал-ооловна 89835932682 вайбер 6 «в»,  «д»  «е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна 89235522079 вайбер 11 09