Родная литература

10а с/г Куулар Е.М.вайбер:89232634685, 10 б е/н  Шилова Ч.Ч.вайбер: 89534111510, 10 в ун Кара-Сал А.А.вайбер: 89235522079, 10 и/т Куулар С.А. вайбер: 89059203395

Тема хуусаазы Бажынга онаалга
1.Киирилде кичээл.Чечен чогаалды сайгараынга сүме 03.09 1.Номчуур арын 3-4 2. Сонуургаар бир чогаалынарнын тема, идеязын тодарадып, маадырларынга характеристика бээр.
2. Тыванын Россияга каттышканы болгаш тыва литератураныӊ улам ынай хөгжүлдези 05.09 1.Номчуур арын5-9 2. Конспект
Тема хуусаазы Бажынга онаалга
Кичээл-портрет С.А.Сарыг-оолдуӊ чогаадыкчы намдары 10.09  Конспект
С.А.Сарыг-оол «Эне-Сайым», «Саян-биле чугаалажыг» 12.09 Шүлүктерни аянныг номчуп, уран-чечен аргаларын ушта бижиир. Арын 11-12
С.А.Сарыг-оолдуӊ публицистиг лириказы Ынакшыл дугайында шүлүктери»Чараш карак», «Ынакшыл»   17.09 Арын 14-16 айтырыглар болгаш онаалгалар
С.А.Сарыг-оол «Алдын-кыс» 19.09 Аржаанныг-Хемнин чурумалы, Алдын-кыстың овур-хевирин доктаадыр, чуруур