Родной язык

8 «а», 8 «в», 8 «м» -Куулар Сайсуу Алексеевна 89059203395 вайбер 8 «б» Дувак Ляна Стал-ооловна Вайбер: 89835932682 8 «Г» Кужугет Зоя Дажы-Сереновна 89133432814

Тема Бажынга онаалга: Срок
1 Тыва бижиктин тывылганы тывылганы, тоогузу. Торээн дылдар болгаш тыва дыл хунунун дугайы. 1.Номчуур ар 3-5 2.Мергежилге 1 ар 4 02.09.2020
2 Катаптаашкын. Сос каттыжыышкыны болгаш домак. Домакта состернин хобаазы. 1.Мергежилне 5 ар 6 2.Мергежилге 8ар 7 03.09.2020.
3 Катаптаашкын. Домак кежигуннери. Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар. 1.Катаптаар. 2.Мергежилге 21 ар 12 07.09-12.09. 2020г
4 Катаптаашкын. Ийи чугула кежигуннуг, чангыс чугула кежигуннуг домактар. 1.Катаптаар. 2.Мергежилге 11 ар8 07.09.-12.09. 2020г