Родной язык

Эртем Тема Бажынга онаалга Башкы-биле харылзаа
Тыва дыл 04.09.2020 Киирилде кичээл. Тыва дыл болгаш ѳске дылдар.   1.Дʏрʏмнүң кыска допчулалын чижектер-биле  ушта бижиир ар 158-159. 2.Мергежилге 1, 4.   7«А» Шилова Чаяна Чадамбаевна, 89534111510, 7«Г» Күжүгет Зоя Дажы-Сереновна 89133432814 7 «Б», «Ж», «М» Куулар Сайсуу Алексеевна Вайбер: 89059203395 7 «В», «Е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна Вайбер: 89235522079 7«Д» Оюн Татьяна Сувановна 89235437968
Тыва дыл 05.09.2020 2. Лексика. Мергежил сѳстери. Быжыг сѳс каттыжыышкыннары. 1.Лексика деп чүл? Дүрүмүн сактып бижиир. 2. 3 аңгы фразеологизмнер бижиир. 3. Мергежилге 5, 9, 12.  «А» 7Шилова Чаяна Чадамбаевна, 89534111510, 7«Г» Күжүгет Зоя Дажы-Сереновна 89133432814 7 «Б», «Ж», «М» Куулар Сайсуу Алексеевна Вайбер: 89059203395 7 «В», «Е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна Вайбер: 89235522079 7«Д» Оюн Татьяна Сувановна 892354379686
Тыва дыл 08.09.2020 3. Ат орну. 1. Ат орну деп чүл? 3 ат орну бижиир. 2. «Мен» деп арынның ат орнун падежтерге ѳскертир. 3.Мергежилге 14, а. 165. 7«А» Шилова Чаяна Чадамбаевна, 89534111510, 7 «Г» Күжүгет Зоя Дажы-Сереновна 89133432814 7«Б», «Ж», «М» Куулар Сайсуу Алексеевна Вайбер: 89059203395 7 «В», «Е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна Вайбер: 89235522079 7 «Д» Оюн Татьяна Сувановна 89235437968
Тыва дыл 11.09.2020 4.Кылыг сѳзү. 1. Кылыг сѳзү деп чүл? Кылыг сѳстери кирген 3 домак чогаадып бижиир, кылыг сѳстерин айтыр. 2. Мергежилге 15, 17. 7 «А» Шилова Чаяна Чадамбаевна, 89534111510, 7«Г» Күжүгет Зоя Дажы-Сереновна 89133432814 7«Б», «Ж», «М» Куулар Сайсуу Алексеевна Вайбер: 89059203395 7 «В», «Е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна Вайбер: 89235522079 7 «Д» Оюн Татьяна Сувановна 89235437968
Тыва дыл 12.09.2020 5. Эвилелдер, артынчылар. 1. Тѳрээн чогаал номундан эвилелдер кирген 2 домак ушта бижиир. 2. Мергежилге 19 ар 168. 7 «А» Шилова Чаяна Чадамбаевна, 89534111510, 7«Г» Күжүгет Зоя Дажы-Сереновна 89133432814 7«Б», «Ж», «М» Куулар Сайсуу Алексеевна Вайбер: 89059203395 7 «В», «Е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна Вайбер: 89235522079 7 «Д» Оюн Татьяна Сувановна 89235437968
Тыва дыл 15.09.2020 6. Аян сѳстери. Ѳттүнүг сѳстер. 1.Аян сѳстерин ажыглап, диалог тургузар. 2. Хыналда ажылга белеткенир. 7 «А» Шилова Чаяна Чадамбаевна, 89534111510, 7«Г» Күжүгет Зоя Дажы-Сереновна 89133432814 7«Б», «Ж», «М» Куулар Сайсуу Алексеевна Вайбер: 89059203395 7 «В», «Е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна Вайбер: 89235522079 7 «Д» Оюн Татьяна Сувановна 89235437968
Тыва дыл 18.09.2020 7. Хыналда тест.   7 «А» Шилова Чаяна Чадамбаевна, 89534111510, 7«Г» Күжүгет Зоя Дажы-Сереновна 89133432814 7«Б», «Ж», «М» Куулар Сайсуу Алексеевна Вайбер: 89059203395 7 «В», «Е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна Вайбер: 89235522079 7 «Д» Оюн Татьяна Сувановна 89235437968
Тыва дыл 19.09.2020 8. Частырыглар-биле ажыл. 1. Күскү чурумал бижиир. 7 «А» Шилова Чаяна Чадамбаевна, 89534111510, 7«Г» Күжүгет Зоя Дажы-Сереновна 89133432814 7«Б», «Ж», «М» Куулар Сайсуу Алексеевна Вайбер: 89059203395 7 «В», «Е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна Вайбер: 89235522079 7 «Д» Оюн Татьяна Сувановна 89235437968
Тыва дыл 22.09.2020 9. Эдеринчилерниң утказы болгаш грамматиктиг демдектери. 1 Мергежилге 122 ар 169, эдеринчилерни ушта бижиир. 7 «А» Шилова Чаяна Чадамбаевна, 89534111510, 7«Г» Күжүгет Зоя Дажы-Сереновна 89133432814 7«Б», «Ж», «М» Куулар Сайсуу Алексеевна Вайбер: 89059203395 7 «В», «Е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна Вайбер: 89235522079 7 «Д» Оюн Татьяна Сувановна 89235437968
Тыва дыл 25.09.2020 10. Дузалал аттар. 1. Дузалал аттар кирген 3 домак чогаадыр 7 «А» Шилова Чаяна Чадамбаевна, 89534111510, 7«Г» Күжүгет Зоя Дажы-Сереновна 89133432814 7«Б», «Ж», «М» Куулар Сайсуу Алексеевна Вайбер: 89059203395 7 «В», «Е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна Вайбер: 89235522079 7 «Д» Оюн Татьяна Сувановна 89235437968
Тыва дыл. 26.09.2020 11. Янзы-бүрү чугаа кезектерин эдеринчилер кылдыр хереглээри. 1. Чогаадыгга белеткенир. 7 «А» Шилова Чаяна Чадамбаевна, 89534111510, 7«Г» Күжүгет Зоя Дажы-Сереновна 89133432814 7«Б», «Ж», «М» Куулар Сайсуу Алексеевна Вайбер: 89059203395 7 «В», «Е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна Вайбер: 89235522079 7 «Д» Оюн Татьяна Сувановна 89235437968
Тыва дыл 29.09.2020 12. Ч.с. «Чуртувувта ѳѳскээн аарыг» чогаадыг-тоожуушкун Чечен чогаал номундан 2 домак ушта бижиир, морфолог-синтаксистиг сайгарылгазын кылыр. 7 «А» Шилова Чаяна Чадамбаевна, 89534111510, 7«Г» Күжүгет Зоя Дажы-Сереновна 89133432814 7«Б», «Ж», «М» Куулар Сайсуу Алексеевна Вайбер: 89059203395 7 «В», «Е» Кара-Сал Анай-Хаак Альбертовна Вайбер: 89235522079 7 «Д» Оюн Татьяна Сувановна 89235437968