Тыва дыл

Класс башкылары: 1а – Сарыглар Ольга Кужугетовна вайбер 8(923) 381-3950 – Самбыл Лилия Михайловна вайбер 8(953) 411-2500      – Куулар Елизавета Данзы-Баировна вайбер 8(923) 545-2159 – Шойдак Дан-Хая Ивановна вайбер 8(923) 267-0248 – Ноозун Чайзат Олеговна вайбер 8(913) 350-6533

Кичээлдин темазы Кичээлге билип алыр чуулдер Онаалга Хынадыр хуну
Катаптаашкын. Домак. Ун, ужук. Домак болгаш сѳс Домак схемазы   Аас болгаш бижимел чугаа. Аас чугааны дыннап билири.  Бижикке домакты шын бижип билири. Домак дугайында болгаш оон хевирлери. аас чугаадан домакты ылгаары, бижикке шын илередири. Домак состерден тургустунар. Мергежилге 2 ар.4. Созуглелди номчуур, айтырыгларга аас-биле харыылаар, дужуруп бижиир. Дурум ар.6-доктаадыр. Мергежилге 6, 7 аас-биле ажылдаар.   Сентябрь 9
Домактарны тургузуу. Домактарда улуг ужук.     Домактарны шын тургузары, сѳстерни слогтарга чарары; кижилернин аттарын улуг ужук-биле бижиири Мергежилге 9 ар.8 аас-биле ажылдаар. Мергежилге 12 ар.8 бижимел ажыл.   Сентябрь 12
Ажык γннер болгаш γжγктер. Ажык γннернин γжγктерин сактып алыры, оларны шын адап, ажык эвес γжγктерден тода ылгап ѳѳренир,γн анализин кылып катаптаар; сѳстернин шын адалгазын хайгаараар   Дурум ар.9 Сюжеттиг чурук-биле ажылдаар ар.10 Хаялар, тааннар деп состерге ун, ужук сайгарылгазын кылыр. Сентябрь 16
Ажык эвес γннер болгаш γжγктер Ажык болгаш ажык эвес γннернин γжγктерин тус-тузунда сактып алыр, бот-боттарындан ылгап билиринге ооренир; чурук болгаш айтырыглар аайы-биле  домактарны шын тургузар (чугаазын сайзырадыр)   Мергежилге 19 ар.12 бижимел ажыл. Мергежилге 23 ар.13 бижимел ажыл Сентябрь 19
Кичээлдиң темазы Онаалга Хынадыр хүнү
Эгезинге т – д кирген сөстер   Мергежилге 64 ар.28 Мергеҗилге 66 ар.29   Сентябрь 23
Эгезинде п – б кирген сөстер     Мергежилге 70 ар.30 Мергежилге 72 ар.31   Сентябрь 26
Эгезинде к – х кирген сөстер Мергеҗилге 79 ар.34 Мергеҗилге 83 ар.37 Сентябрь 30
Ф, , деп үҗүктер Мергежилге 89 ар.38 Мергежилге 90 ар.39 Дүрүм ар.37 доктаадыр Октябрь 3