Литературлуг номчулга

Класс башкылары: 2а – Сарыглар Ольга Кужугетовна вайбер 8(923) 381-3950 – Самбыл Лилия Михайловна вайбер 8(953) 411-2500      – Куулар Елизавета Данзы-Баировна вайбер 8(923) 545-2159 – Шойдак Дан-Хая Ивановна вайбер 8(923) 267-0248 – Ноозун Чайзат Олеговна вайбер 8(913) 350-6533

Кичээлдин темазы Онаалга Хынадыр хуну
С. Маршак «Календарьнын бирги хуну»;  С.Сарыг-оол «Ном». Ар.4,5 С. Маршак «Календарьнын бирги хуну» ар.4 шулукту аянныг номчуур.  С.Сарыг-оол «Ном» ар.5 шулукту доктадыр Сентябрь 9
К.Ондар «Ужук дою». Ар 6,7 Дурум ар.6 номчааш, сактып алыр. К.Ондар «Ужук дою» шулукту шулук аянныг кылдыр номчуп ооренир. Айтрыгларга аас-биле харыылаар. Словарьлыг ажылды дужуруп бижиир.   Сентябрь 11
Ч. Кара-Куске «Арыг-силиг, чараш бижиир». Ар 9-11 Ч. Кара-Куске «Арыг-силиг, чараш бижиир» ар.9-11 Айтрыгларга аас-биле харыылаар. Словарьлыг ажылды дужуруп бижиир.   Сентябрь 16
С.Сарыг-оол «Оореникчээ» Ар. 12 С.Сарыг-оол «Оореникчээ» шулукту ун аянын сагывышаан аянныг номуур. Словарьлыг ажылды дужуруп бижиир.   Сентябрь 18
Кичээлдиң темазы Онаалга Хынадыр хүнү
С. Маршак «Школачы билип алзын»;  Ар.13,14 С. Маршак «Школачы билип алзын»;  Ар.13,14  шүлүктү аянныг номчуур.  Словарьлыг ажылды дүжүрүп бижиир. Сентябрь 23
К-Э. Кудажы «Ногаан, көк болгаш кызыл карандаштар» Ар 15,16 Сөзуглелдиң төнчүзүнде айтырыгларга аас-биле харыылаар. Словарьлыг ажылды дүжүрүп бижиир.   Сентябрь 25
С.Баруздин. “Берге бодалга” Ар 17,18 Проект-биле аҗыл. Темазы: “Эртем чокта – эртен база дүн” – херек материалдар чыыр.   Сентябрь 30
Б.Хөвеңмей. “Күскү хову” Ар. 19,20 Шүлүктү үн аянын сагывышаан аянныг номчуур, доктаадыр. Словарьлыг ажылды дүжүрүп бижиир.   Октябрь 2