Родная литература

11с/г Куулар Е.М.вайбер:89232634685, 11е/н  Шилова Ч.Ч.вайбер: 89534111510, 11 и/т Куулар С.А. вайбер: 89059203395

Тема хуусаазы Бажынга онаалга
1.Киирилде кичээл. Тыва литературанын амгы уези 04.09 Дыннадыглар: Номчаан чогаалдарым, тема, идеязы Реферат бижиир «Чаа салгалдын чогаалчыларынын чаа делегей коруушкуну, угаазылалы»
2.С.С.Сурун-оолдун чогаадыкчы намдары 05.09 Википедия, интернет четкизинден чогаалчы дугайында материалдарны тывар, бижиир.
Тема хуусаазы Бажынга онаалга
3-4 .С.С.Сурун-оол «Авазынга даңгырак» 11.09, 12.09 Чогаалды кичээнгейлиг номчуур: Тоожунуң кол-кол темаларын тодарадыры, маадырларга характеристика бээр
5-6.С.С.Сурун-оол «Авазынга дангырак 18.09, 19.09 Чогаадыкчы онаалгалар: Чогаалдын  дылынын уран-чечени. Дискуссияга белеткенир